Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vaste activa

Materiële vaste activa

61.959

65.898

65.585

64.725

63.833

62.908

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

- overige verbonden partijen

245

245

245

245

245

245

Leningen aan:

- deelnemingen

5

4

4

4

4

4

Overige langlopende geldleningen

3.576

4.008

3.946

3.917

3.827

3.812

3.826

4.257

4.195

4.166

4.076

4.061

Totale vaste activa

65.785

70.155

69.780

68.891

67.909

66.969

Vlottende activa

Voorraden

Overige grond en hulpstoffen

-

-

-

-

-

-

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

-

-

-

-

Bouwgronden in exploitatie

-4.486

-2.876

-384

-1.530

-3.156

-2.939

Overig onderhanden werk

0

-

-

-

-

-

-4.486

-2.876

-384

-1.530

-3.156

-2.939

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

3.727

-

-

-

-

-

Vorderingen

5.052

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

8.779

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Liquide middelen

439

-

-

-

-

-

Overlopende activa

769

700

700

700

700

700

Totaal vlottende activa

5.501

2.824

5.316

4.170

2.544

2.761

TOTAAL ACTIVA

71.286

72.979

75.096

73.061

70.453

69.730

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vaste passiva

Reserves

31.543

24.370

22.254

21.230

20.744

20.256

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo

-672

0

-1.677

-1.465

-1.504

-1.756

Eigen vermogen

30.871

24.370

20.577

19.765

19.240

18.500

Voorzieningen

3.953

3.865

3.753

3.502

3.389

3.348

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderh. leningen van financiële instellingen

26.061

26.274

24.522

22.769

21.016

19.262

Nieuw aan te trekken financiering

-

8.170

10.764

11.545

11.328

16.140

Waarborgsommen

-

-

-

-

-

-

26.061

34.444

35.286

34.314

32.344

35.402

Totaal vaste passiva

60.885

62.679

59.616

57.581

54.973

57.250

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Banksaldi

-

-

-

-

-

-

Kasgeldlening

-

5.180

5.180

5.180

5.180

Overige vlottende schulden

7.130

7.000

7.000

7.000

7.000

4.000

7.130

7.000

12.180

12.180

12.180

9.180

Overlopende passiva

3.271

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Totale vlottende passiva

10.401

10.300

15.480

15.480

15.480

12.480

TOTAAL PASSIVA

71.286

72.979

75.096

73.061

70.453

69.730

ga terug