Paragraaf Verbonden partijen

Uitgangspunten

Uitgangspunten

Verbonden partijen kunnen zowel voor de realisatie van het beleid van de deelnemende partijen als voor de financiële gevolgen daarvan van majeure betekenis zijn. De visie en de beleidsvoornemens ten aanzien van verbonden partijen zijn vastgelegd in de nota verbonden partijen van de gemeente Goirle. Daarnaast worden de voorschriften uit de nota verbonden partijen BBV gevolgd. Het begrip verbonden partijen is in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het BBV als volgt gedefinieerd: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft." De risico’s bij onze verbonden partijen vormen een integraal onderdeel van de risicokaart en daarmee van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.

ga terug