Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie

Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen 2020

Beleidsintensivering

2020

2021

2022

2023

Toelichting (bedragen x € 1.000,-)

1 Inwoners

346 N

132 N

71 N

71 N

Aanpak personen verward gedrag /
afkoop eigen risico zorg mijders

41 N

-

-

-

Kiemuur en Bij Wies en Pilot Zorgmijding - laagdrempeling inloop om personen met een psychische kwetsbaarheid in beeld te houden.

Toezichthouder rechtmatigheid Jeugd/Wmo

35 N

35 N

35 N

35 N

Toezichthouder rechtmatigheid Jeugd en Wmo. Bij vermoedens van fraude in de zorg, is formatie (in GHO verband) nodig om dit te kunnen onderzoeken en handhaven.

minder fraude en lagere uitgaven Jeugd

-

50 V

50 V

50 V

Inverdieneffect van toezichthouder rechtmatigheid Jeugd / Wmo. Minder fraude en daardoor lagere kosten.

Jeugdwerkloosheidsvrijezone

38 N

38 N

38 N

38 N

Structurele inbedding van de aanpak van jeugdwerkloosheid is gewenst om op latere leeftijd hogere kosten te voorkomen - via Regio Hart van Brabant.

Leer-werk loket

12 N

12 N

12 N

12 N

Voor de doorlopende lijn onderwijs-arbeidsmarkt is het Leerwerkloket een belangrijk instrument. Het Rijk en UWV financieren 50%, dit budget betreft de gemeentelijke bijdrage - naar rato van inwoneraantal.

Doelgroepenvervoer: Auto-maatje

25 N

25 N

-

-

Pilot gedurende 2 jaar met halfjaarlijkse evaluatie - doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer (waaronder het Wmo vraagafhankelijk vervoer). Stimuleren van kleinschalige lokale vervoersoplossingen, levert besparing op Wmo vraagafhankelijk vervoer op.

Uitbetalingsmoment uitkeringen

93 N

-

-

-

Uitkeringen voortaan achteraf uitbetalen - gelijk aan Hilvarenbeek en Oisterwijk. Dit eenmalig budget is bedoeld voor het toekennen van een overbruggingsuitkering aan de "zittende klanten".

Doorontwikkeling lokale toegang

72 N

72 N

36 N

36 N

Verbeteren lokale toegang - uitbreiding formatie 1 fte (regie voeren kost meer tijd dan indicatie afgeven). Op termijn wordt een inverdieneffect verwacht.

Implementatie inkoop Wmo

60 N

30 N

30 N

30 N

Per 1 april 2019 is de regionale inkoop Wmo bij zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant ingevoerd. Het contractmanagement en een helpdesk worden regionaal ingezet. Iedere afzonderlijke gemeente draagt hierin financieel bij. De kosten voor Goirle zijn op dit moment nog een raming en zijn afhankelijk van de verdeelsleutel.

inverdieneffect - besparen op voorz.

30 V

30 V

30 V

30 V

Inverdieneffect van implementatie inkoop Wmo

2 Leefomgeving

398 N

84 N

-

-

Uitvoering programma Omgevingswet

180 N

-

-

-

Het programma Omgevingswet moet in 2020 een aantal zaken opleveren om te zorgen dat wij klaar zijn voor de inwerkingtreding van de wet in 2021. Het belangrijkste daarvan is het participatietraject dat ertoe moet leiden dat er een Omgevingsvisie komt, die breder is dan de wet vraagt. Het ambitieniveau is om hier tegelijkertijd ook een nieuwe Toekomstvisie van te maken. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor implementatie van het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Inzet trainees afd. VVH en opleiding

156 N

156 N

-

-

Traineeship met buurgemeenten op het gebied van vergunningverlening en toezicht.

Invullen vacature (trainees VVH)

-

72 V

-

-

Procesregisseur personen verward gedrag

62 N

62 N

62 N

62 N

Procesregisseur Veiligheid 1 fte om regisseursrol goed te kunnen vervullen.

Compensatie Rijk - personen verward gedrag

-

62 V

62 V

62 V

Bijdrage Rijk voor personen met verward gedrag en beschermd wonen.

3 Bedrijvigheid

-

-

-

-

Niet van toepassing

4 Bestuur en organisatie

65 N

65 N

65 N

65 N

Uitbreiding formatie Griffie

40 N

40 N

40 N

40 N

Op basis van ervaringen is structurele behoefte aan een uitbreiding van 0,5 fte formatie bij Griffie - ter ondersteuning van de Raad.

Organisatieontwikkeling

25 N

25 N

25 N

25 N

Voor projecten op organisatie-, afdelings- en/of teamniveau is het wenselijk om een structureel ontwikkelbudget te hebben.

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

440 N

190 N

110 N

110 N

Overhead: personeel (lasten)

190 N

190 N

110 N

110 N

Formatie beleidsvoorbereiding en uitvoering Sociaal Domein € 40.000
Formatie beleidsontwikkeling Jeugd € 80.000 (2020-2021)
Formatie Re-integratie € 50.000
Formatie Zaakgericht werken € 20.000

Afronding analoog archief

50 N

-

-

-

Het digitaal en zaakgericht werken is inmiddels zo 'volwassen' geworden dat het analoge archief moet worden afgerond. Hiervoor wordt in 2019 een projectplan opgesteld en wordt gestart met de uitvoering. Dat loopt door in 2020. Het team informatievoorziening kan zich na afsluiting van het analoge tijdperk volledig richten op ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken. Hiervoor is eenmalig een budget nodig van € 50.000.

Digitalisering archief

200 N

-

-

-

Het bouwarchief is het meest geraadpleegde archief. Dit moet permanent bewaard blijven. Er staat bij het RAT ca. 130 m1 opgeslagen, à € 170 per m1. Daarmee komt dit deel van het archief als eerste in aanmerking om te digitaliseren. Met vervanging door een digitaal archief kan een structurele besparing op de opslagkosten worden gerealiseerd van ca. € 20.000. Daarnaast wordt voorkomen dat de opslagkosten in de toekomst, bij overbrenging van het volgende blok van 20 jaar (ca. 150-180 m1), verder gaan stijgen. Dit vraagt een eenmalig budget van € 200.000.

Totaal nieuwe wensen

1.249 N

471 N

246 N

246 N

Onttrekking algemene weerstandsreserve

952 V

189 V

-

-

Totaal lasten nieuwe wensen

297 N

282 N

246 N

246 N

ga terug