Paragraaf Lokale heffingen

Uitgangspunten

Uitgangspunten

Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is vastgelegd in de belastingverordeningen. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. In de begroting is in financiële zin al rekening gehouden met de gewijzigde tarieven.

  • Lokale algemene belastingen worden gecorrigeerd voor maximaal de inflatie op basis van de prijsindex voor gezinnen. Voor de onroerende-zaakbelasting (OZB) geldt het inflatiepercentage periode mei 2018-mei 2019.
  • Tarieven voor bestemmingsbelastingen en rechten worden bepaald uit het oogpunt van kostendekkendheid waarbij we de lasten voor kwijtschelding en eventuele BTW-component als kostenpost meenemen in de berekening. Hondenbelasting wordt gezien als een bestemmingsbelasting, niet als een algemene belasting.  
  • De tarieven voor de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ-belasting) liggen vast voor de looptijd van de BIZ en zijn berekend op basis van de belastingcapaciteit en een ingediende begroting en activiteitenplan van de betreffende stichting.
  • Tarieven toeristenbelasting zijn bepaald op basis van onderzoek, in lijn met omliggende gemeenten. De opbrengst komt, na aftrek van de perceptiekosten, voor maximaal 50% ten goede aan de Vereniging Recreatie en Toerisme. Het overige deel komt ten goede aan de algemene middelen.
  • De OZB is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2019. De prognose van de waardeontwikkeling is in oktober bekend en wordt dan verwerkt. Dit kan effect hebben voor de netto lasten van de belastingplichtige. Het effect op de netto lasten van de belastingplichtige is, bij een gemiddelde waardeontwikkeling, gelijk aan het inflatie-percentage.

Ontwikkeling van de tarieven

Netto-last OZB

Stijging 2,4%

Hondenbelasting

Stijging 5,3%

Afvalstoffenheffing 1ph

Stijging 34,0%

Afvalstoffenheffing mph

Stijging 15,0%

Rioolheffing

Daling 1,0%

Precariobelasting

Stijging 1,5%

Marktgelden

Stijging 1,5%

Leges (m.u.v. wettelijk tarief)

Stijging 1,5%

BIZ-belasting

Conform afspraak

Toeristenbelasting

Gelijk

ga terug