Leeswijzer

Leeswijzer

Hieronder gaan wij in op het begrotingsmodel en de wijze waarop u dat kunt gebruiken. Achtereenvolgens lichten wij de veranderingen in het programmaplan, de paragrafen en de financiële begroting toe. Naast deze begroting ontvangt u nog een raadsvoorstel voor vaststelling van de begroting en van de 1e en 2e wijziging.

Programmaplan
De uitwerking naar ambities en activiteiten is in het programmaplan opgenomen. Voor de opbouw van het programmaplan is de vernieuwde opzet van 2019 gevolgd. We onderscheiden in deze begroting de volgende vier programma's en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen:

  1. Inwoner
  2. Leefomgeving
  3. Bedrijvigheid
  4. Bestuur en organisatie
  5. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Bij de verschillende thema’s binnen de programma’s hebben wij in deze begroting indicatoren opgenomen. Hiermee geven wij extra stuurinformatie bij de ambities en activiteiten op die thema’s. Het ontwikkelen en verbeteren van indicatoren is een continu proces. In deze begroting is hiervoor de eerste aanzet gegeven.

Paragrafen
De zeven paragrafen geven op specifieke onderwerpen verdiepende informatie over de beleidsthema's van de programma's heen. Daarmee geven de paragrafen een belangrijk inzicht in de (financiële) positie van de gemeente. De paragrafen zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en ook inhoudelijk stelt het BBV de nodige eisen. Dat maakt dat jargon en techniek niet geheel te voorkomen zijn.

Financiële begroting
In de financiële begroting hebben we het model van 2019 gehanteerd. Belangrijk is het overzicht van de thema's en de taakvelden met de baten en lasten. In de financiële verordening hebt u immers bepaald dat de gemeenteraad op het niveau van de Programma's en thema's  de financiële begroting vaststelt en daarmee het college autoriseert tot het doen van uitgaven. De thema's zijn verdeeld over de programma's. U ziet dat in het overzicht terug. De vergelijkbaarheid van deze begroting met die van vorig jaar is met het overzicht van thema's en taakvelden geborgd. De grote afwijkingen in de lasten en baten worden nu per thema toegelicht.

1 e en 2 e begrotingswijziging
Net als voorgaande jaren ontvangt u separaat van de begroting medio oktober een voorstel voor vaststelling van de 1e en 2e wijziging van de begroting.
De eerste wijziging is dit jaar van groot belang. In dit voorstel wordt het dekkingsplan gepresenteerd, om te zorgen dat de begroting reëel en structureel in evenwicht is.
In de tweede wijziging autoriseert u de investeringsbudgetten en de middelen voor beleidsintensiveringen. Hiermee voorkomen wij dat voor investeringen afzonderlijke voorstellen voor wijziging van de begroting moeten worden voorgelegd.