Bijlage 2: Overzicht verplichte beleidsindicatoren

Bijlage 2: Indicatoren BBV

Programma

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Goirle

< 25.000 inwoners

Periode

5

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

5,27

nnb

2018

5

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

5,22

nnb

2018

5

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 249

nnb

2018

5

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van tot. loonsom + tot. kosten inhuur ext

23

nnb

2018

5

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

8,71

nnb

2018

2

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

344

100

2018

2

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,2

0,6

2018

2

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,8

2,9

2018

2

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,7

2,1

2018

2

1. Veiligheid

Vernielingen (in de openb. ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3,2

3,6

2018

3

3. Economie

Functiemenging

%

43,4

48,3

2018

3

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65jr

144,9

154

2018

1

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

1,55

1,19

2018

1

4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

15,36

17,09

2018

1

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwal. (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,7

1,4

2018

1

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

%

42,9

48,9

2016

1

6. Sociaal domein

Banen

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15–64jr

542,2

648

2018

1

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1,08

0,82

2015

1

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

3,2

3,39

2015

1

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbev t.o.v. de beroepsbevolking

69

68,7

2018

1

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1,19

0,92

2015

1

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

19,7

19,9

2e hj 2018

1

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15–64jr

15,2

19

1e hj 2018

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

9,9

9,2

2e hj 2018

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1

0,9

2e hj 2018

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12-23jr

0

0,5

2e hj 2017

1

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

56

50

2e hj 2018

1

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

199

146

2016

1

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

3,9

nnb

2017

5

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

261

268

2018

2

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2,1

7,8

2016

2

8. Vhrosv

Demografische druk

%

83

79

2019

5

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpers huishouden

In Euro’s

629

708

2019

5

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpers huishouden

In Euro’s

726

784

2019

ga terug