Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Uitgangspunten

Uitgangspunten

Een kapitaalgoed is een goed dat bestemd is voor het kunnen laten functioneren van bijvoorbeeld een onderneming of een gemeenschap. Het vormt als het ware de infrastructuur waarop en waarin een gemeenschap functioneert en zich beweegt. Kapitaalgoederen zijn investeringen in voorzieningen met een langdurig economisch of maatschappelijk nut.

Dit is van belang omdat kapitaalgoederen:

 • Blijvend een groot beslag op de gemeentelijke begroting leggen;
 • Nodig zijn om de programmadoelen van de gemeente te realiseren;
 • Het gezicht van de gemeente zijn, de beleving van de fysieke leefomgeving.

De kapitaalgoederen zijn te onderscheiden in de gemeentelijke gebouwen en de objecten van de openbare ruimte.

In de openbare ruimte van de gemeente Goirle worden zes kapitaalgoederen onderscheiden. De publieke ruimte bestaat uit meer goederen, die zijn echter niet betiteld als kapitaalwaardig. Het beheer en onderhoud in de openbare ruimte van de gemeente Goirle betreft de volgende kapitaalgoederen:

 • Wegverhardingen;
 • Openbare verlichting;
 • Groen & Bomen;
 • Civieltechnische kunstwerken;
 • Speeltoestellen;
 • Riolering*

*Waarbij opgemerkt wordt dat het kapitaalgoed  riolering bijzondere wettelijke eisen en financiering kent. Deze heeft daarom een eigen systematiek en beheer- en onderhoudsbenadering.

Voor wat betreft sportaccommodaties en gebouwenbeheer, wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening. Voor de riolering is er een voorziening egalisatie tarieven rioolrecht. Het verloop van deze voorzieningen is in de staat van reserves en voorzieningen in beeld gebracht en toegelicht.

In deze paragraaf worden de exploitatie- en kapitaallasten inzichtelijk gemaakt. Kapitaallasten zijn de optelsom van rente en afschrijving op investeringen. Aan de lasten die in deze paragraaf worden weergegeven liggen beleidsplannen ten grondslag die door de raad zijn vastgesteld:

 • Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle
 • Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte
 • Wegenbeleidsplan
 • Gemeentelijk verkeer en vervoersplan
 • verbreed gemeentelijk rioleringsplan
 • Groenstructuurplan
 • Landschapsbeleidsplan
 • Nota Speelruimte
 • Beleidsplan Openbare verlichting
ga terug