Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten en grondslagen
De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen:

  • De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.
  • De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen.
  • Er is rekening gehouden met 1% kostenstijging en 3% loonkostenstijging.
  • Er is een rekenrente gehanteerd van 1,5%. Over het eigen vermogen is 1,31% rente berekend en 0,82% bij de grondexploitaties.
  • De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2019.

Nr.

Omschrijving programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Inwoner

30.947

-5.338

25.608

2

Leefomgeving

19.100

-11.031

8.069

3

Bedrijvigheid

726

-497

229

4

Bestuur en organisatie

1.908

-294

1.614

Algemene dekkingsmiddelen

1.662

-39.732

-38.071

Overhead

6.418

-263

6.155

Subtotaal

60.761

-57.156

3.605

Mutaties reserves

202

-2.129

-1.928

Resultaat

60.962

-59.285

1.677

ga terug