Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Programma/Taakveld

2019

2020

2021

2022

2023

PROG01 Inwoner

Preventie

5_1

Sportbeleid en activering

L

453

397

397

397

397

B

-15

0

0

0

0

5_2

Sportaccommodaties

L

1.374

1.371

1.364

1.360

1.331

B

-414

-432

-432

-432

-432

5_3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

L

570

528

528

528

528

B

-12

-12

-12

-12

-12

5_6

Media

L

510

519

519

518

518

B

0

0

0

0

0

6_2

Wijkteams

L

1.867

2.339

2.339

2.339

2.324

B

-69

-69

-69

-69

-69

7_1

Volksgezondheid

L

850

851

851

851

851

B

0

0

0

0

0

Onderwijs

4_1

Openbaar basisonderwijs

L

54

55

55

55

55

B

0

0

0

0

0

4_2

Onderwijshuisvesting

L

1.537

1.297

1.290

1.281

1.249

B

-16

-16

-16

-16

-16

4_3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

L

1.225

1.245

1.245

1.245

1.245

B

-157

-157

-157

-157

-157

Zorg en activering

6_1

Samenkracht en burgerparticipatie

L

2.370

1.586

1.586

1.586

1.585

B

-200

-199

-199

-199

-199

6_3

Inkomensregelingen

L

5.760

5.648

5.626

5.626

5.626

B

-4.024

-4.124

-4.124

-4.124

-4.124

6_4

Begeleide participatie

L

2.657

2.527

2.355

2.302

2.197

B

0

-115

0

0

0

6_5

Arbeidsparticipatie

L

975

975

989

909

930

B

0

0

0

0

0

6_6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

L

1.295

1.218

1.218

1.218

1.218

B

-13

-13

-13

-13

-13

6_71

Maatwerkdienstverlening 18+

L

4.019

4.025

4.025

4.025

4.025

B

-200

-200

-200

-200

-200

6_72

Maatwerkdienstverlening 18-

L

5.779

5.852

5.852

5.852

5.852

B

0

0

0

0

0

6_82

Geescaleerde zorg 18-

L

512

512

512

512

512

B

0

0

0

0

0

PROG02 Leefomgeving

Slim omgaan met ruimtegebruik

2_1

Verkeer en vervoer

L

3.041

3.043

3.031

3.020

3.009

B

-184

-162

-162

-162

-162

2_2

Parkeren

L

247

254

254

254

254

B

-63

-63

-63

-63

-63

5_5

Cultureel erfgoed

L

981

970

970

969

969

B

-56

-56

-56

-56

-56

5_7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

L

1.514

1.455

1.451

1.447

1.442

B

-3

0

0

0

0

7_5

Begraafplaatsen en crematoria

L

1

1

1

1

1

B

0

0

0

0

0

8_1

Ruimtelijke ordering

L

903

842

841

810

810

B

-104

-440

-440

-440

-440

8_2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

L

10.674

4.757

4.757

4.757

4.757

B

-10.674

-4.757

-4.757

-4.757

-4.757

8_3

Wonen en bouwen

L

1.403

1.314

1.293

1.263

1.263

B

-601

-500

-750

-750

-750

Verstandig omgaan met natuurl hulpbron.

7_2

Riolering

L

1.991

1.888

1.869

1.869

1.867

B

-2.349

-2.286

-2.266

-2.266

-2.264

7_3

Afval

L

2.375

2.186

2.186

2.186

2.186

B

-2.871

-2.742

-2.742

-2.742

-2.742

7_4

Milieubeheer

L

776

662

657

657

657

B

-31

-1

-1

-1

-1

Zorg voor veilige leefomgeving

1_1

Crisisbeheersing en brandweer

L

1.212

1.258

1.288

1.310

1.333

B

0

0

0

0

0

1_2

Openbare orde en veiligheid

L

502

469

476

453

461

B

-23

-23

-23

-23

-23

PROG03 Bedrijvigheid

Bedrijvigheid

3_1

Economische ontwikkeling

L

270

256

256

256

256

B

0

0

0

0

0

3_3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

L

292

282

282

282

282

B

-319

-343

-343

-343

-343

3_4

Economische promotie

L

256

178

178

177

177

B

-117

-136

-136

-136

-136

5_4

Musea

L

11

10

10

10

10

B

-18

-18

-18

-18

-18

PROG04 Bestuur en organisatie

Bestuur

0_1

Bestuur

L

1.608

1.408

1.408

1.402

1.402

B

-30

-7

-7

-7

-7

Dienstverlening

0_2

Burgerzaken

L

566

500

500

522

520

B

-252

-287

-287

-287

-287

PROG05 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen

0_10

Mutatie reserves

L

1.118

202

174

161

155

B

-7.513

-2.129

-1.127

-671

-565

0_11

Resultaat vd rekening van baten/lasten

L

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0_5

Treasury

L

52

-77

-28

20

67

B

-684

-402

-402

-402

-402

0_61

OZB Woningen

L

211

205

205

205

205

B

-3.223

-3.308

-3.395

-3.483

-3.574

0_62

OZB-niet Woningen

L

24

24

24

24

24

B

-1.440

-1.454

-1.454

-1.454

-1.454

0_64

Belastingen overig

L

82

79

79

79

79

B

-116

-114

-114

-114

-114

0_7

Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds

L

15

16

16

16

16

B

-33.116

-34.225

-34.819

-35.098

-35.924

0_8

Overige baten en lasten

L

613

1.416

1.473

2.079

3.325

B

-295

-230

-268

-656

-694

0_9

Vennootschapsbelasting (VpB)

L

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Overhead

0_4

Overhead

L

6.810

6.418

6.181

6.087

6.050

B

-154

-263

-263

-263

-263

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal lasten

69.356

60.962

60.583

60.921

62.020

Totaal Baten

-69.356

-59.285

-59.118

-59.417

-60.264

Saldo

1.677

1.465

1.504

1.756

ga terug