Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2019

Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2019

Verschillen worden toegelicht op hoofdlijnen, per thema, vanaf € 25.000. We vergelijken hierbij de begroting 2019 (na wijzigingen t/m Burap 1) met de primaire begroting 2020 (zonder nieuw beleid).

Structurele gevolgen vanuit Burap 1 2019 zijn verwerkt in 2020, en worden hieronder niet nader uitgewerkt. Administratieve afwijkingen worden eveneens niet toegelicht.  Denk hierbij aan verschuivingen van salarislasten tussen thema's/ taakvelden of overheveling van budget van 2018 naar 2019 (leidt tot eenmalig budget in 2019.

Alleen verschillen die een beleidsmatige impact hebben worden toegelicht. Het betreft enkel autonome ontwikkelingen. Consequenties van nieuw beleid (beleidsintensiveringen) worden weergegeven per programma. (V) voordeel, (N) nadeel.

Programma 1 Inwoner

Lasten

Thema 1.1 Preventie
Niet van toepassing.

Thema 1.2 Onderwijs
De kapitaallasten onderwijshuisvesting zijn lager vanwege de daling van de omslagrente van 2% in 2019 naar 1,5% in 2020. € 207.000 (V)

Thema 1.3 Zorg en activering

  • Kapitaallasten diverse gemeentelijke gebouwen o.a. Jan van Besouwhuis, zijn lager vanwege de daling van de omslagrente van 2% in 2019 naar 1,5% in 2020. € 175.000 (V)
  • Lagere bijdrage gemeenschappelijke regeling Diamantgroep € 146.000 (V). Dit is gerelateerd aan de bijdrage die we hiervoor van het rijk krijgen.
  • Verlaging budget collectief vervoer  € 79.000 (V).
  • Invoering nieuwe wet Wvggz Wet verplichte ggz per 1 januari 2020 € 28.000 (N).
  • Verlaging budget beleid begeleiding statushouders € 25.000 (V).
  • Nieuw beleid verwarde personen eenmalig in 2019 € 25.000 (V).

Programma 2 Leefomgeving

Lasten

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

- In 2019 is er een budget opgenomen van € 285.000 voor de implementatie van de omgevingswet. In de primaire begroting 2020 is dit niet opgenomen maar dat is opgenomen bij de wensen voor 2020.
- Voor 2020 zijn de personeelskosten € 95.000 hoger voornamelijk vanwege de generieke salariskostenstijging.

Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen

- Aan riolering wordt € 85.000 minder  toegerekend voor de kapitaalslasten voornamelijk vanwege het lagere renteomslagpercentage (1,5% in 2020 t.o.v. 2% in 2019).
- De kosten voor de omgevingsdienst nemen in 2020 toe met € 50.000.

Baten
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

In 2020 worden er extra uitgaven verwacht met betrekking tot de projecten Zuidrand, Leyoever en Bakertand maar daartegenover staat de doorberekening aan de betrokken partijen.
Er worden minder bouwleges verwacht vanwege te verwachten minder af te geven vergunningen.

Programma 3 Bedrijvigheid
Niet van toepassing.

Programma 4 Bestuur
Eenmalige budgetten in 2019 zorgen voor een daling van de lasten binnen dit programma van circa € 265.000 (V). Dit wordt grotendeels verklaard door:

Thema 4.1 Bestuur
Invoering en uitwerking Goolse Democratie en het aflopen van wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders.

Thema 4.2 Dienstverlening
Organiseren van verkiezingen (Eerste Kamer, Waterschap en Europees Parlement).

Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead

Thema 5.1 Algemene Dekkingsmiddelen

Taakveld    Mutatie reserves
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen.
De verschillen tussen 2020 en 2019 zijn grotendeels incidenteel van aard.

Taakveld   Resultaat van de begroting
In de nota van Aanbieding in de Programmabegroting worden de tekorten in de meerjarenbegroting genoemd.

Taakveld   Treasury
De rentelasten in de begroting 2020 zijn  aanmerkelijk lagere vanwege de herfinanciering van enkele hoogrentende geldleningen bij de BNG.
Als gevolg daarvan is het renteomslagpercentage, dat wordt toegerekend aan de taakvelden, gedaald van 2% naar 1,5%.

Taakvelden    OZB Woningen / OZB-niet Woningen / Belasting overig
De raming voor de ozb is verhoogd vanwege enerzijds de stijging vanwege het inflatie percentage mei 2019-mei 2018 2,4% en anderzijds is rekening gehouden met volumegroei.

Algemene  uitkering gemeentefonds
De raming voor de algemene uitkering en voor de integratie-uitkering is gebaseerd op de meicirculaire.

Overige baten en lasten
In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor nieuw beleid. Het betreft de kapitaallasten voor de nieuwe investeringen, hogere structurele budgetten en incidentele budgetten.

Thema 5.2 Overhead
Het verschil tussen 2020 en 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige budgetten in 2019.
Het betreft dan voornamelijk het eenmalig budget in 2019 voor de kosten van de migratie van ICT van de gemeenten Tilburg naar Equalit.