Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Incidentele lasten (b)

1.479

484

36

37

  • Integratie vluchtelingen

100

100

0

0

  • Onvoorziene uitgaven

36

36

36

37

  • Extra budget 2020 en 2021 eenmalig

952

189

0

0

  • Ontwikkelingen in de formatie, tijdelijke formatie

234

159

0

0

  • Ontwikkelingen in de formatie, boven formatief

157

0

0

0

Incidentele baten (c)

  • Onttrekking algemene weerstandsreserve

1.379

384

36

37

  • Onttrekking reserve sociaal domein

100

100

0

0

  • Onderuitputting kapitaallasten

52

34

34

34

Saldo incidentele lasten en baten van de begroting

52

34

34

34