Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Toelichting op de meerjarenbegroting 2020 2023

Toelichting op de meerjarenbegroting 2020 2023

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

  • Een stijging van de salarislasten met 3% vanwege de te verwachten generieke salariskostenstijging. Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering rekening is gehouden.
  • Een stijging van de budgetten met 1,7% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie).
  • Een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten inflatie.
  • De vrijval van de kapitaallasten; de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 4_2 Onderwijshuisvesting, 7_2 Riolering en 7_3 Afval worden tegen geraamd omdat het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten c.q. de daarvoor bestemde voorziening dan wel reserve.
  • Bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;.
  • In 2020 is eenmalig beschikt over de AWR voor diverse eenmalige uitgaven.