Geprognosticeerde balans

Toelichting reserves en voorzieningen

Toelichting reserves en voorzieningen

Toelichting op de reserves

Aan de volgende reserves wordt rente toegevoegd: algemene weerstandsreserve, dekkingsreserve kapitaallasten, reserve Turnhoutsebaan, reserve dekking kapitaallasten sportpark, reserve cultureel centrum, algemene reserve grondexploitatie, reserve bovenwijkse voorzieningen. Van de algemene (geblokkeerde) reserve, de reserve dekking onderhoud Turnhoutsebaan en van een bedrag van € 2 miljoen van de AWR en een bedrag van € 2 miljoen van de algemene reserve grondexploitatie wordt de hierover berekende rente als structureel dekkingsmiddel in de begroting meegenomen. Van de overige reserves wordt de berekende rente toegevoegd aan de AWR en mag incidenteel benut worden ter dekking van incidentele uitgaven.

Voor nadere informatie over de reserves wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2018 die door de raad in 2018 is vastgesteld.

Toelichting op de voorzieningen  

Voorziening pensioenen voormalige bestuurders
Deze voorziening is gevormd voor de verplichtingen in  het kader van de wet Appa.
De berekening van de hoogte van de voorziening is gebaseerd op de actuariële berekeningen die jaarlijkse worden opgesteld voor de onderbouwing van de storting in deze voorziening.
In de begroting 2020 wordt een bedrag van € 55.000 in deze voorziening gestort vanwege de toekomstige verplichtingen voor het huidige College.

Egalisatievoorziening tarieven riolering
De stand van de voorziening egalisatie tarieven riolering bedraagt op 1 januari 2020 naar verwachting   € 852.426 en dat blijft voorlopig zo omdat begrotingstechnisch de baten en lasten in evenwicht zijn.

Egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing
De stand van de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing bedraagt per 1 januari 2020 naar verwachting  € 0.