Geprognosticeerde balans

EMU saldo

EMU saldo

 

 Bedragen x € 1.000 

Omschrijving

2019

2020

2021

1

 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c) 

        2.193

       3.605

       2.419

2

 Mutatie (im)materiële vaste activa 

       -3.939

          313

          860

3

 Mutatie voorzieningen 

              88

          112

          251

4

 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 

       -1.610

      -2.492

       1.146

5

 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop van (im)materiële vaste activa 

               -  

              -  

              -  

Berekend EMU-saldo

-3.268

1.538

4.676