Geprognosticeerde balans

Toelichting op investeringen (tot en met 2019)

Toelichting op investeringen (tot en met 2019)

Naast de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de afgelopen jaren investeringen gedaan in materiële vaste activa van zowel economische als maatschappelijk nut.

Boek-

Boek-

Totaal

waarde

waarde

Kapitaal-

bedragen x € 1.000,00

op 01/01

Afschrijving

Aflossing

op 31/12

Rente

lasten

Materiële vaste activa economisch nut

Gronden & Terreinen

2.199

0

0

2.199

33

33

Bedrijfsgebouwen

22.649

1.027

0

21.622

340

1.367

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.075

56

0

1.019

16

72

Machines, apparaten & installaties

2.955

348

0

2.607

44

392

Overige materiële vaste activa

2.977

446

0

2.531

45

491

Inv.ec.nut ter bestrijding van kstn heffing

21.197

566

0

20.631

318

884

Totaal materiële vaste activa economisch nut

53.052

2.443

0

50.609

796

3.239

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

12.841

720

0

12.120

192

912

Machines, apparaten & installaties

0

Overige materiële vaste activa

5

5

0

0

0

5

Totaal materiële vaste activa maatsch. nut

12.846

726

0

12.120

192

918

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

245

0

0

245

4

4

Overige langlopende geldleningen

4.007

0

90

3.917

62

77

Overige uitzettingen >1 jaar

5

0

0

5

0

0

Totaal financiële vaste activa

4.257

0

90

4.166

66

81

Totaal gemeente Goirle

70.154

3.169

90

66.895

1.053

4.238