Programma 2 Leefomgeving

Activiteiten in 2020

 • We ronden het onderzoek af naar de wijze waarop de milieustraat het beste kan bijdragen aan het doel om 60 kg restafval per persoon in te zamelen en vertalen de conclusies in acties.
 • We stellen een nieuwe bodemkwaliteitskaart vast.
 • We stellen een subsidiebeleidsregel voor duurzame initiatieven vast.
 • We stellen een gemeenschappelijk uitvoeringskader VJT vast voor alle taken van de OMWB, mede vanuit de invoering van risicogericht en informatiegestuurd toezicht.

Klimaat mitigatie

 • We leggen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen die daar geschikt voor zijn.
 • We herijken het (financieel) instrumentarium voor de stimulering van het verduurzamen van woningen, waaronder een voorstel om leges te vergroenen.
 • We stellen een Warmteplan op.
 • Samen met de regiogemeenten (REKS) en initiatiefnemers onderzoeken we de haalbaarheid van grootschalige duurzame energieopwekking in Goirle.
 • We geven uitvoering aan het samenwerkingsconvenant dat is gesloten met Duurzaam Riel Goirle.

Klimaatadaptatie

 • We leggen de gemeenteraad een voorstel voor om stimuleringsbeleid klimaatadaptatie en vergroening te implementeren.
 • We voeren een lokale klimaatstresstest uit.
 • We voeren klimaatrisicodialogen met stakeholders.
 • We stellen een Uitvoeringsagenda op om klimaat kwetsbaarheden te verminderen,
 • We stellen een Programma water en Riolering (PWR), voorheen gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op.

Biodiversiteit

 • We gaan de bermen op meer ecologische wijze beheren.
 • We zaaien biodiverse bloemen- en kruidenmengsels in.
 • Er worden bijenhotels geplaatst met in de directe omgeving ook bloemenmengsels in de grasbermen.
 • Er volgt communicatie naar inwoners over klimaatverandering en biodiversiteit via onder andere social media.
ga terug