Programma 2 Leefomgeving

Activiteiten in 2020

 • Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet ronden we in 2020 de omgevingsvisie af  zodat deze ter besluitvorming kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. We implementeren de leidraad voor omgevingsdialoog en experimenteren met verschillende vormen van participatie. We werken in GHO verband in werkgroepen verder aan de uitvoering van de verschillende onderdelen van het programmaplan voor de implementatie van de omgevingswet. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de onderdelen vergunningverlening en het Digitaal Stelsel (DSO) omdat deze onderdelen op 1 januari 2021 operationeel moeten zijn.
 • We ontwikkelen ten behoeve van gezondheid, beleving en de biodiversiteit een planmatige aanpak voor het bestrijden van, en omgaan met, eikenprocessierups en (nieuwe) invasieve exoten.
 • We doen een klimaatstresstest en benoemen maatregelen om in te kunnen spelen op de gevolgen van klimaatverandering.
 • We stellen een voorstel op voor de vormgeving van onze opgave natuurbod, het Bels lijntje, natuurnetwerk, gebiedsopgave A58.
 • We werken samen met inwoners aan groenere (openbare) speelruimtes en maken gebruik van subsidies van de Provincie om met scholen groenere speelplaatsen te realiseren.
 • We stellen een nieuw kapbeleid op.
 • De nota Speelruimte wordt geactualiseerd op basis van recente demografische gegevens.
 • We maken afspraken met de woonstichting Leystromen over de verduurzaming en het levensloopgeschikt maken van huurwoningen.
 • We vertalen de Woonvisie 2019 in een actuele prioritering voor woningbouwlocaties;
 • We leveren nieuwbouwwoningen op in verschillende categorieën en typologieën;
 • We evalueren het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en leggen een voorstel voor aan de raad over de uitvoeringsactiviteiten / prioriteiten en financiering daarvan voor de periode 2020-2025.
 • We gaan het laadpalenbeleid updaten en aanpassen aan ons parkeerbeleid.
 • We leggen de raad voorstellen voor om fietsroutes nog veiliger en aantrekkelijker te maken voor de traditionele en de moderne gebruiker (elektrische fietsen).
 • We stellen een gemeenschappelijk uitvoeringskader VTH vast voor alle taken van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, mede vanuit de invoering van risicogericht en informatiegestuurd toezicht.
 • We stellen een nieuwe beleidsvisie Externe Veiligheid op.
ga terug