Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

 • Algemene uitkering gemeentefonds

16

34.225

 • Lokale heffingen, vrij besteedbaar

4.866

 • Overige algemene dekkingsmiddelen

72

471

  • Dividend (paragraaf verbonden partijen)

32

  • Saldo van de financieringsfunctie (paragraaf financiering)

209

  • Onvoorzien

72

  • Overige algemene dekkingsmiddelen

230

Totaal algemene dekkingsmiddelen

88

39.562

 • Lokale heffingen zonder bestedingsdoel: OZB (woningen en niet-woningen) en precariobelasting.
 • Voor het bepalen van de hoogte van de post onvoorzien gaan we uit van € 3,00 per inwoner.
 • De gemeente Goirle draagt vennootschapsbelasting af over de winsten die behaald worden uit de grondexploitatie. We hebben in 2020 nog geen raming opgenomen voor de af te dragen vennootschapsbelasting.
 • De algemene uitkering is opgebouwd uit een algemeen deel, aangevuld met een aantal integratie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt deze opbouw in beeld gebracht.  Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks een bedrag voor de taken die door of namens de VNG worden uitgevoerd.

2020

2021

2022

2023

Algemene uitkering ( x € 1.000)

29.834

30.528

30.843

31.759

Integratie- en decentralisatie uitkeringen

382

334

334

334

Impuls brede scholen combinatiefuncties

101

101

101

101

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

58

58

58

58

Voorschoolse voorziening peuters

34

34

34

34

Vergoeding raadsleden kleinere gemeenten

77

77

77

77

Armoedebestrijding kinderen

64

64

64

64

Verhoging taalniveau statushouders

27

0

0

0

Schulden en armoede

21

0

0

0

Integratie uitkering sociaal domein

4.009

3.957

3.921

3.832

Voogdij/ 18+

1.492

1.492

1.492

1.492

Participatie

2.517

2.465

2.429

2.340

Totaal uitkering gemeentefonds

34.225

34.819

35.098

35.925

ga terug