Programma 1 Inwoner

Activiteiten in 2020

 • Door middel van een pilot experimenteren we met de nieuwe organisatiestructuur voor de toegang sociaal domein en nemen op basis van een evaluatie een besluit hoe deze te organiseren voor de komende jaren. Zorg en ondersteuning is meer dan voorheen gericht op de eigen kracht van de inwoner en preventieve activiteiten.
 • We faciliteren een inloopplek waar mensen met psychische problemen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen ontplooien en lichte ondersteuning en advies kunnen krijgen.
 • We gaan meer aandacht besteden aan het vroegtijdig signaleren van personen met verward gedrag en zo kunnen personen met verward gedrag in een vroeg stadium, (voorliggend) begeleid worden.
 • We faciliteren themabijeenkomsten voor inwoners en ondernemers met betrekking tot het vroeg signaleren van verward gedrag bij personen.
 • We werken de actiepunten uit de regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg uit.
 • We evalueren de overgang van de Jeugdwet naar Wmo bij 18 jaar en de mogelijkheid om de zorg en ondersteuning voor jeugd van 18 tot 23 jaar uit te breiden.
 • We maken een plan voor een duurzame, effectieve aanpak om eenzaamheid te doorbreken, die aansluit bij de lokale omstandigheden en behoeften.
 • We bieden begeleiding gericht op het vinden en behouden van betaald of onbetaald werk aan personen die dat niet zelf kunnen.
 • We maken en implementeren een plan voor een sluitende aanpak van vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid
 • We maken en implementeren een nieuw beleidsplan minimabeleid waarin ook aandacht is voor schuldhulpverlening.
 • We bereiden de invoering van de nieuwe wet Inburgering voor en we implementeren een vernieuwende aanpak op het gebied van inburgering. Deze nieuwe wet gaat in per 1 januari 2021.
 • We geven uitvoering aan het plan voor een sluitende aanpak van het integratievraagstuk van vergunninghouders.
 • We sturen actief op de inzet van sociaal netwerk, eigen kracht en het benutten van algemene voorzieningen, zodat minder toeleiding naar maatwerkvoorzieningen noodzakelijk is.
ga terug