Programma 1 Inwoner

Activiteiten in 2020

  • We vullen de beleidsnota Back to Basics 2.0 aan ten aanzien van beschermd wonen, personen met verward gedrag, kunst en cultuur en sport, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan het subsidiebeleid.
  • We zorgen voor uitbreiding van de deelname Brede Impuls Combinatiefuncties en verbreding van de inzet combinatiefunctionarissen op de onderdelen sport en cultuur.
  • We zorgen voor een lokaal sportakkoord. Een speciale rol bij de totstandkoming van dit sportakkoord is weggelegd voor de sportformateur.
  • We evalueren de aanbesteding van de algemene voorzieningen voor maatschappelijk werk, welzijnswerk en jeugdwerk in 2020 en beslissen over de uitvoeringsorganisatie en inkoop in 2021.
  • We starten vanaf schooljaar 2019 - 2020 in één wijk vanuit een kindcentrumlocatie met een pilot om complexe problemen eerder te signaleren en te voorkomen. Deze pilot Smart Start bij 5 gemeenten in Hart van Brabant staat onder leiding van Sterk Huis en is gericht op het beter benutten van voorspellende data en kennis en het meten van effecten.
  • We evalueren de toepassing van onderwijs-zorgarrangementen in het basisonderwijs en bezien in overleg met de schoolbesturen en het SWV Plein 013 of de inzet van de onderwijsmiddelen voor passend onderwijs en de zorgmiddelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
  • We geven uitvoering aan het thema ‘Ieder kind groeit veilig op’ binnen het regionale uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd, wat ten doel heeft om kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio Hart van Brabant blijvend te verminderen.
  • Wij blijven burgerinitiatieven stimuleren.
ga terug