Programma 1 Inwoner

Activiteiten in 2020

  • In 2020 herijken we het lokale Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beleid en maken we samenwerkingsafspraken met onze partners over voor en vroeg schoolse voorzieningen.
  • Er wordt jaarlijks een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) georganiseerd waar zowel onderwijs, gemeente, kinderopvangorganisaties en GGD aan deelnemen.
  • We ondertekenen en implementeren, samen met het primair onderwijs en voortgezet onderwijs het Convenant Thuiszitterspact PO/VO en sluiten daarmee aan bij de ambitie van het Landelijk Thuiszitterspact.
  • We nemen een besluit over de vervangende huisvesting voor het Mill Hillcollege.
  • We werken de in het Regionaal Uitvoeringsplan Educatie Basisvaardigheden 2018 – 2021 opgenomen aanpak voor de duurzame bestrijding van laaggeletterdheid uit in een lokaal uitvoeringsprogramma.
  • We gaan met schoolbesturen in overleg voor een co-financiering van het Marietje Kesselsproject (weerbaarheidstraining i.v.m. onder andere pesten en kindermishandeling).
ga terug