Paragraaf Financiering

Rente-omslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat

Rente-omslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat

  • Voor de berekening van de renteomslag volgen we de methodiek uit de BBV notitie rente 2017.
  • We berekenen de maximaal toegestane rente over het eigen vermogen.
  • De renteomslag voor 2020 bedraagt 1,2%. Dit ronden we af op 1,5%.
  • De externe en interne rente worden door middel van de renteomslag via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden.
  • Het renteresultaat op het taakveld treasury is een algemeen dekkingsmiddel.

Rente schema voor 2020 (bedragen x € 1.000)

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

            547

De externe rentebaten over de korte en lange financiering

            -53

Saldo rentelasten en rentebaten

             494

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

            -36

De rentebaten van verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan
het betreffende taakveld moet worden
toegerekend

                8

             -28

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

             522

Rente over eigen vermogen

             321

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

             843

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

       -1.052

Renteresultaat op het taakveld Treasury

           -209

ga terug