Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is bepaald op basis van mutaties in de geprognosticeerde balans ultimo 2020.
Voor zover de financieringsbehoefte past binnen de kasgeldlimiet worden kasgeldleningen aangetrokken. Indien de financieringsbehoefte groter is dan de kasgeldlimiet wordt afgewogen of het nodig is om een nieuwe langlopende lening af te sluiten.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves

-3.605

bij: afschrijving materiële vaste activa

3.169

af: investering materiële vaste activa

-2.856

Financiële vaste activa - ontvangen aflossing leningen

62

Mutatie voorraden incl. bouwgronden in exploitatie

-2.492

Mutatie voorzieningen

-112

Vaste schulden aflossing

-1.752

Financieringsbehoefte

-7.586

ga terug