Paragraaf Financiering

Financiële risico's in beeld

Financiële risico's in beeld

Risico

Norm

Toelichting

Renterisico vlottende schuld

Kasgeldlimiet: 8,5% van begrotingstotaal

Kasgeldlimiet: € 5,1 miljoen
Wanneer de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden dan dient de kortlopende schuld te worden omgezet in een langlopende schuld.

Renterisico vaste schuld

Renterisiconorm: 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari

Bij de bepaalde kasgeldlimiet dient voor € 12,8 miljoen aan vaste geldleningen te worden opgenomen. De gemeente Goirle voldoet aan de renterisiconorm. De norm wordt niet overschreden.

Kredietrisico

  • Risico uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Het risico bestaat dat de vrijvallende gelden (bij aflossing) niet tegen een gelijk rentepercentage kunnen worden belegd.
  • Risico ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (borgstellingen). Garanties dienen voort te vloeien uit gemeentelijke taken. Het verstekken van een gemeentegarantie geschiedt bij raadsbesluit en wordt voor komend jaar niet verwacht.

Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

2

Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b)

0

0

0

0

3a

Nieuw aangetrokken vaste schuld

0

0

0

0

3b

Nieuw uitgezette lange leningen

0

0

0

0

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b)

0

0

0

0

5

Betaalde aflossingen

1.752

1.752

1.752

1.752

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

0

0

0

0

7

Renterisico’s op vaste schuld (2 + 6)

0

0

0

0

Berekening renterisiconorm

8

Begrotingstotaal per 1 januari

60.962

60.582

60.921

62.020

9

Het vastgestelde percentage ter zake

20

20

20

20

10

Renterisiconorm (8 x 9)

12.192

12.116

12.184

12.404

11

Ruimte boven/ onder renterisiconorm (10 – 7)

12.192

12.116

12.184

12.404

ga terug