Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ratio weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bedraagt zo’n € 5,6 miljoen en wordt primair gevoed vanuit:

  • Stille reserves: overwaarde op panden, gronden en financiële bezittingen
  • Onbenutte belastingcapaciteit: indicatie voor mogelijke vergroting van inkomsten

De ingeschatte risico’s zijn nader gespecificeerd in de risicokaart. De totale omvang van de risico’s bedraagt zo’n € 3,5 miljoen en doen zich primair voor in het sociaal domein.
De top 3 aan risico’s zijn:

  1. Jeugdzorg
  2. (Ziekteverzuim) personeel
  3. Maatschappelijke voorziening WMO

De ratio weerstandsvermogen wordt berekend voor de financiële positie van de gemeente als totaal en specifiek voor de grondexploitatie

Ratio weerstandsvermogen gemeente

=

Weerstandscapaciteit

=

5.600

=

1,622

Risico’s

3.463

Ratio weerstandsvermogen grondexploitatie

=

Weerstandscapaciteit

=

2.158

=

86,3

Risico’s

25

De ratio weerstandsvermogen exclusief de grondexploitatie is redelijk. De ratio daalt omdat onze vrije reserve fors is gedaald in 2018 en 2019. Op basis van onze Nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt voor de berekening van de ratio 60% genomen van de in beeld gebrachte risico's omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen.
Voor 2020 achten wij de genoemde risico's reëel, reden waarom we nu het totale bedrag van de risico's meenemen in de berekening. De ratio weerstandsvermogen voor de grondexploitatie is uitstekend.

ga terug