Paragraaf Grondbeleid

Complexen in exploitatie

Complexen in exploitatie

De Boschkens (Goirle)

Boekwaarde 1-1-2019

  • € 4.334

Winstcapaciteit  (EW)

  • € 2.455

Doel

Voor fase 4C is een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Met de ontwikkelaar wordt onderhandeld over een anterieure overeenkomst.
In 2019 wordt de bouw van de waterwoningen uit fase 5B -5D voltooid. Daarna kan woonrijp worden gemaakt. De bouw van de 41 woningen in fase 5E is gestart.
Voor fase 7 van Boschkens (het Barbara Benz Park) moet nog een definitieve verkaveling worden gemaakt voordat kan worden gestart met het opstellen van een concept bestemmingsplan. Ook is een belangstellendenregistratie via de website gestart. Naar verwachting kan niet eerder dan in 2021 worden begonnen met het uitgeven van de vrije sector kavels.

Tijd

Totale afronding is voorzien in 2026.

Budget

In 2017 € 3.666.042 winst genomen.
In 2018 € 84.232.

Heisteeg (Ruimte voor Ruimte in Riel)

Boekwaarde 1-1-2019

  • € 152

Winstcapaciteit (EW)

  • € 8

Doel

28 kavels zijn verkocht aan de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Voor vijf van deze kavels moet nog een in het bestemmingsplan vastgestelde wijzigingsbevoegdheid worden gevolgd. Deze lagen voorheen binnen de milieucontour van het naastgelegen bedrijf. De overige kavels zijn ook nog niet allemaal verkocht. Met name voor de grotere kavels langs de Alphenseweg/ Dorpsstraat is weinig belangstelling.

Tijd

Totale afronding is voorzien in 2022.

Budget

In 2017 € 250.216 winst genomen.
In de jaarrekening van 2018 behoefde geen winst te worden genomen.

De complexen Zuidrand, hoek Thomas van Diessenstraat – Kloosterstraat, Maria Boodschap  en Bakertand in Goirle en Leyoever in Riel zijn projecten waar de gemeente faciliterend optreedt. De gemeente stuurt hier op het realiseren van haar beleidsdoelen ten aanzien van woningbouw door middel van de visie die inmiddels door de marktpartijen is opgesteld en door middel van het bestemmingsplan.

ga terug